Sprijin financiar de 1200 euro/ha de podgorie. Care sunt condițiile de înscriere în program

A fost adoptata Hotărârea nr. 798/2022 pentru aprobarea ” Programului de susținere a producției de STRUGURI de MASĂ ” în anul 2022.

Sprijinul financiar este de 1200 euro/ha cultivat cu STRUGURI de MASĂ și  plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Cererile se depun la DAJ BOTOȘANI, până la data de 15 iulie 2022 inclusiv, de către următorii beneficiari:

– producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil pana la 31.12.2022;
– producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
– producători agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii :
a)să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, prin completarea unei cereri al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b)să utilizeze o suprafaţă cu plantaţii de struguri de masă, de minimum 1.000 mp şi maximum 10 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploataţie, pe care să se găsească inscripţia “Program susţinere struguri de masă, anul ……………., beneficiar numărul ………………………….., Direcţia pentru Agricultură Judeţeană BOTOȘANI”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

c)să obţină o producţie de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha de pe suprafaţa prevăzută la lit. b);

d)să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cu plantaţiile de struguri de masă, în anul 2022, la specificaţia vii nobile pe rod, pentru struguri de masă;

e)să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ;

f)să facă dovada producţiei minime realizate potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare.

Pentru a se înscrie în program, beneficiarii depun o CERERE-tip, însoțită de următoarele documente:

a)copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

b)copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

c)împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. a unui reprezentant, după caz;

d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f)adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu struguri de masă utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

g)declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3;

h)copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele de teren cu plantaţii de struguri de masă.

Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie 2022 inclusiv, iar documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă valorificarea producției de STRUGURI de MASĂ se depun la Direcția Agricolă  Județeană Botoșani  până  la data de 29 noiembrie 2022.

The post Sprijin financiar de 1200 euro/ha de podgorie. Care sunt condițiile de înscriere în program appeared first on Gazeta de Botoșani – GazetaBt.ro : Stiri Botosani , Politica Botosani , Sport Botosani , Evenimente Botosani , Anunturi Gratuite Botosani , Muzica Botosani.

Sursa: GazetaBT.ro – vezi articolul

Alte articole