ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL. CE PROIECTE DEZBAT ALEȘII LOCALI

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă ordinară publică
pentru data de 30 iulie 2020, ora 13:15, ce va avea loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”,
str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului
Tulcea din data de 25 iunie 2020.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului
Tulcea pe anul 2020.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Pre-acordului de finanțare emis de Banca
Europeană pentru Construcție și Dezvoltare în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de
interes local.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării aferente proiectului ”ACCES –
Activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de practică – I.T.I. DELTA
DUNĂRII” ce va fi depus de Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea în cadrul
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară AP 6 „Educatie și
competenţe”, Prioritatea de investiție P1.10.iv „Îmbunătăţirea utilității sistemelor de educaţie și
formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă și consolidarea sistemelor
de educaţie și formare profesională și a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea
2
competenţelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de
învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare dual și de ucenicie”.

5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data
de 01.01.2021, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, str. Livezilor, FN, Tarla 19, Parcelele
271 şi 275, număr cadastral 36537, proprietatea contribuabililor Mihalcea Călinescu SilviuBogdan, Bercan Elena Rodica, Brătescu Maria Antoneta, Olariu Ileana Doiniţa, Ţuţuianu Ana
Corina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data
de 01.01.2021, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, str. Mihai Viteazu, nr. 14, proprietatea
domnului Goicea Neculai, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă.

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca
urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE STRADA BARAJULUI,
MUNICIPIUL TULCEA”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice – Proiect tehnic pentru
obiectivul de investiție “REALIZARE ȘI AMPLASARE BUST VALENTIN ȘERBU “ şi a
indicatorilor tehnico-economici.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr. 139/25.07.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul “LTE
PENTRU LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN
PROGRAMUL A.N.L., STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA“ şi a indicatorilor tehnicoeconomici.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafețelor de teren aferente unor străzi
aparținând domeniul public al municipiului Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în
vederea înregistrării în cartea funciară.

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5.
12. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a
terenului în suprafaţă de 1.558 mp, situat în municipiul Tulcea, strada Mică nr.1, identificat cu
număr cadastral 340, Carte Funciară nr. 31268.

13. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a
terenului în suprafaţă de 3.271 mp, situat în municipiul Tulcea, strada Orizontului nr. 202,
identificat cu număr cadastral 997, Carte Funciară nr. 34247.

14. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a terenului în
suprafață de 86 mp, aparținând domeniului privat al municipiului situat în Tulcea, Aleea
Prelungirea Taberei FN, în favoarea societății Electro Prest S.R.L..

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea
activității de alimentație publică în municipiul Tulcea.

3
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de
Selecție și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea
Generală a Acționarilor de la societatea Aquaserv S.A. Tulcea pentru numirea membrilor în
Consiliul de Administrație al acestei societați.

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de
Selecție și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea
Generală a Acționarilor de la societatea Energoterm S.A. Tulcea pentru numirea membrilor in
Consiliul de Administrație al acestei societați.

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de
Selecție și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea
Generală a Acționarilor de la societatea Agropiețe S.A. Tulcea pentru numirea membrilor in
Consiliul de Administrație al acestei societați.

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de
Selecție și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea
Generală a Acționarilor de la societatea Transport Public S.A. Tulcea pentru numirea membrilor in
Consiliul de Administrație al acestei societați.

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de
Selecție și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea
Generală a Acționarilor de la societatea Servicii Publice S.A. Tulcea pentru numirea membrilor in
Consiliul de Administrație al acestei societați.

21. Programul de redresare și reorganizare al S.C. Energoterm S.A..
22. Diverse.”

Sursa: ZiarulDeTulcea.ro – vezi articolul

Alte articole