Primăria Ilia – Anunţ concesionare teren

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:

Comuna Ilia, cu sediul în comuna Ilia, strada Libertății, numărul 56, județul Hunedoara, telefon/fax: 0254/282.716, e-mail: primaria.ilia@yahoo.com, cod fiscal 4374164.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Teren în suprafaţă totală de 447.026 mp, situat în extravilanul satului Sârbi, comuna Ilia, identificat cadastral cu: CF nr. 63989 Ilia, în suprafață de 63.100 mp, CF nr. 61609 Ilia, în suprafață de 122.849 mp, CF nr. 61665 Ilia, în suprafață de 30.862 mp, CF nr. 60946 Ilia, în suprafață de 24.585 mp, CF nr. 63988 Ilia, în suprafață de 124.987 mp, CF nr. 60922 Ilia, în suprafață de 25.994 mp, CF nr. 60924 Ilia, în suprafață de 54.649 mp, ce aparţin domeniului privat al Comunei Ilia, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Ilia nr. 1/16.01.2023 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
La cerere, de la sediul instituției, Compartiment Secretariat.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Compartiment Secretariat din cadrul Comunei Ilia, comuna Ilia, strada Libertății, nr. 56, județul Hunedoara.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
1.500 lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei Ilia.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.02.2023, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.02.2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Ilia, Compartiment Secretariat, cu sediul în comuna Ilia, strada Libertății, nr. 56, județul Hunedoara.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
15.02.2023, ora 12.00, la sediul Comunei Ilia, comuna Ilia, strada Libertății, nr. 56, județul Hunedoara.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Hunedoara, Deva, Calea Zarandului, nr.73, județul Hunedoara, telefon 0254/211.574, fax 0254/234.755, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
20.01.2023.

Sursa: ZHD.ro – vezi articolul

Alte articole