CONCURS pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL MUREȘ

SESIUNEA 2021

Inspectoratul Școlar Județean Mureș anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș.
Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, modificată și completată prin Ordinul ministrului educației nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.
Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.
La concursul pentru ocuparea funcției de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care îndeplinesc și condițiile de studii pentru ocuparea unui post de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică sau de profesor logoped, în concordanță cu Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializarile, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ în vigoare.
La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care au și specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.
În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.
În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul anterior.
În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director și aceasta este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective, directorul are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.
Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicate, conform Procedurii atașate prezentului anunț, și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:
a) Curriculum Vitae Europass, conform modelului prevăzut în HG 1021/2004;
b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021;
c) cartea de identitate;
d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
e) hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;
f) actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;
h) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră sau în funcții de conducere, îndrumare și control, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021;
i) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
j) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;
k) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“, conform modelului din anexa nr. 5 a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021;
l) declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate, conform anexei nr. 6 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021;
m) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021;
n) înainte de desfășurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opțiunilor privind funcția/funcțiile, unitatea/unitățile de învățământ pentru care optează, candidații vor încărca
în aplicația informatică, pentru funcțiile care necesită condiții speciale, și următoarele documente, după caz:

  1. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, pentru unitățile de învățământ special, centrele de educație incluzivă;
  2. documentul justificativ privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, pentru unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale sau cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct.
    Pentru utilizarea aplicației informatice dedicate, Ministerul Educației elaborează proceduri specifice de utilizare.
    Documentul prevăzut la alin. (1) litera (h) în Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021se eliberează, la cererea candidaților, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare.

Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021

Data Activitatea
  14 septembrie Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul) Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
15—26 septembrie Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
27—29 septembrie Evaluarea dosarelor de înscriere
30 septembrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
1 octombrie Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică
4—6 octombrie Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
7 octombrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
8 octombrie Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
13 octombrie Repartizarea candidaților pe centre
15 octombrie Desfășurarea probei scrise
15 octombrie Afișarea rezultatelor la proba scrisă
15—17 octombrie Depunerea contestațiilor la proba scrisă
18—20 octombrie Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
20 octombrie Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
  21—27 octombrie Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie
28—29 octombrie Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților
1—10 noiembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
12 noiembrie Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
15 noiembrie—8 decembrie Desfășurarea probei de interviu
16 noiembrie—10 decembrie Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
13 decembrie Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
17 decembrie Validarea rezultatelor finale
20—22 decembrie Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021

1. Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, Iași, Editura Polirom capitolele 1, 2, 3, 4, 8
2. Hattie, J. (2014), Învățarea vizibilă, București, Editura Trei capitolul 9
3. Senge, P. (coord) 2016, Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație, București, Editura Trei capitolele VIII.1, IX, XII, XIII.1
4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs titlurile I, II, IV (capitolul I), VI, VII
5. Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs  
6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs  
7. Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, document aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național   partea 1, capitolele 2, 4 partea a 2-a, capitolele 6, 7, 10

În conformitate cu art. 3 alin. (7) și art. 7 alin. (1) și (3)  din Metodologie, Metodologia de concurs, anexele la metodologie, calendarul, lista documentelor necesare înscrierii la concurs precum și lista funcțiilor de director și director adjunct vacante pentru concursul din învățământul preuniversitar se afișează la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Informații referitoare la înscrierea și participarea la concurs a candidaților se pot obține de la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, camera 111, telefon 0265213779, interior 111.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN

Lista funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

1. CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 3 REGHIN 1 1
2. CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 TÎRGU MUREȘ* 1 1
3. CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2 TÎRGU MUREȘ* 1 1
4. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SIGHIȘOARA 1
5. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÎRGU MUREȘ 1
6. COLEGIUL “PETRU MAIOR” REGHIN* 1 2
7. COLEGIUL AGRICOL “TRAIAN SĂVULESCU” TÎRGU MUREȘ 1 1
8. COLEGIUL ECONOMIC “TRANSILVANIA” TÎRGU MUREȘ 1 1
9. COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” TÎRGU MUREȘ 1 1
10. COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA ELIADE” SIGHIȘOARA* 1 1
11. COLEGIUL NAȚIONAL “UNIREA” TÎRGU MUREȘ 1 1
12. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “MIHAI EMINESCU” TÎRGU MUREȘ* 1 1
13. GRĂDINIȚA “CĂSUȚA FERMECATĂ” LUDUȘ 1
14. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MANPEL” TÎRGU MUREȘ 1
15. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ȘTEFANIA” TÎRGU MUREȘ 1
16. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 TÎRGU MUREȘ 1
17. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 REGHIN* 1 1
18. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 TÂRNĂVENI* 1 1
19. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 REGHIN* 1 1
20. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 TÎRGU MUREȘ* 1 1
21. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “SZASZ ADALBERT” TÎRGU MUREȘ* 1 1
22. LICEUL SILVIC GURGHIU* 1 1
23. LICEUL TEHNOLOGIC “AUREL PERSU” TÎRGU MUREȘ 1 1
24. LICEUL TEHNOLOGIC “AVRAM IANCU” TÎRGU MUREȘ* 1 1
25. LICEUL TEHNOLOGIC “DOMOKOS KAZMER” SOVATA* 1 1
26. LICEUL TEHNOLOGIC “ELECTROMUREȘ” TÎRGU MUREȘ* 1 2
27. LICEUL TEHNOLOGIC “GHEORGHE ȘINCAI” TÎRGU MUREȘ* 1 1
28. LICEUL TEHNOLOGIC “IOAN BOJOR” REGHIN 1
29. LICEUL TEHNOLOGIC “ION VLASIU” TÎRGU MUREȘ* 1 1
30. LICEUL TEHNOLOGIC “LUCIAN BLAGA” REGHIN* 1 1
31. LICEUL TEHNOLOGIC “SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE* 1 1
32. LICEUL TEHNOLOGIC “TRAIAN VUIA” TÎRGU MUREȘ* 1 1
33. LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE NETEA” DEDA 1 1
34. LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT 1
35. LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ* 1 1
36. LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SIGHIȘOARA 1 1
37. LICEUL TEHNOLOGIC TÂRNĂVENI 1 1
38. LICEUL TEORETIC “ANDREI BÂRSEANU” TÂRNĂVENI* 1 1
39. LICEUL TEORETIC “BOCSKAI ISTVAN” MIERCUREA NIRAJULUI 1
40. LICEUL TEORETIC “BOLYAI FARKAS” TÎRGU MUREȘ 1 1
41. LICEUL TEORETIC “GHEORGHE MARINESCU” TÎRGU MUREȘ 1 1
42. LICEUL TEORETIC “JOSEPH HALTRICH” SIGHIȘOARA* 1 1
43. LICEUL TEORETIC “SAMUIL MICU” SĂRMAȘU* 1 2
44. LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ TÎRGU MUREȘ* 1 1
45. LICEUL VOCAȚIONAL REFORMAT TÎRGU MUREȘ 1
46. PALATUL COPIILOR TÎRGU MUREȘ 1 1
47. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ADORJANI KAROLY” GLODENI* 1 1
48. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU CEUȘIANU” REGHIN* 1 1
49. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU IOAN CUZA” TÎRGU MUREȘ* 1 2
50. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “APAFI MIHALY” ERNEI* 1 1
51. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AUGUSTIN MAIOR” REGHIN* 1 2
52. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL MOSORA” SIGHIȘOARA* 1 1
53. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” TÂRNĂVENI 1 1
54. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “BENEDEK ELEK” LIVEZENI* 1 1
55. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CORNEL REGMAN” DANEȘ 1 1
56. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DACIA” TÎRGU MUREȘ* 1 1
57. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DĂNILA STUPAR” RUŞII-MUNŢI 1
58. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DEAK FARKAS” MIERCUREA NIRAJULUI* 1 1
59. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DOSA DANIEL” VALEA IZVOARELOR* 1 1
60. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. BERNADY GYORGY” TÎRGU MUREȘ* 1 1
61. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. NYULAS FERENC” EREMITU 1 1
62. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EMIL DRĂGAN” UNGHENI 1 1
63. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUROPA” TÎRGU MUREȘ* 1 1
64. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FLOREA BOGDAN” REGHIN* 1 1
65. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FOGARASI SAMUEL” GĂNEŞTI 1
66. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “FRIEDRICH SCHILLER” TÎRGU MUREȘ* 1 1
67. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE COȘBUC” TÎRGU MUREȘ* 1 1
68. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN VLADUȚIU” LUDUȘ 1 1
69. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION CHINEZU” SÂNTANA DE MUREȘ* 1 1
70. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION DACIAN” SASCHIZ 1
71. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU GRAMA” CHIHERU DE JOS 1
72. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KADAR MARTON” PĂNET* 1 1
73. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KEMENY JANOS” BRÂNCOVENEŞTI* 1 1
74. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “KISS GERGELY” PĂSĂRENI 1
75. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” TÎRGU MUREȘ* 1 3
76. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATYUS ISTVAN” CHIBED 1
77. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” TÎRGU MUREȘ* 1 1
78. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON NEAGU” SIGHIȘOARA 1 1
79. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” TÎRGU MUREȘ* 1 1
80. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PALKO ATTILA” ALUNIȘ* 1 1
81. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PATAKY AGOTHA” MĂDĂRAȘ 1
82. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE N. POPESCU” VÂNĂTORI* 1 1
83. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRES KALMAN” SÂMBRIAŞ 1
84. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RADU POPA” SIGHIȘOARA 1
85. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RAKOSI LAJOS” GHEORGHE DOJA* 1 1
86. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ROMULUS GUGA” TÎRGU MUREȘ* 1 1
87. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “S. ILLYES LAJOS” SOVATA 1 1
88. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SERAFIM DUICU” TÎRGU MUREȘ* 1 1
89. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. NICOLAE” LASLĂU MARE* 1 1
90. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE MUREȘ* 1 1
91. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL PETRU” SÂNPETRU DE CÂMPIE 1
92. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SZENTIVANI MIHALY” GĂLEŞTI 1
93. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TELEKI DOMOKOS” GORNEȘTI* 1 1
94. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “THOLDALAGI MIHALY” CORUNCA 1
95. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TOROK JANOS” BĂLĂUȘERI* 1 1
96. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN” TÂRNĂVENI* 1 1
97. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR VLADIMIRESCU” TÎRGU MUREȘ* 1 1
98. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE POP” GREBENIŞU DE CÂMPIE 1
99. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VICTOR JINGA” SIGHIȘOARA 1 1
100. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “WESSELENYI MIKLOS” GHINDARI 1 1
101. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ZAHARIA BOIU”SIGHIȘOARA 1
102. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ACĂȚARI 1 1
103. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADĂMUȘ* 1 1
104. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTI* 1 1
105. ȘCOALA GIMNAZIALĂ APOLD 1 1
106. ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȚINTIȘ 1
107. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAHNEA* 1 1
108. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BATOȘ 1 1
110. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂGACIU 1
112. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLA 1
109. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEICA DE JOS 1
111. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BICHIȘ 1
113. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGATA 1
114. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA 1
115. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEUAȘU DE CÂMPIE* 1 1
116. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHEȚANI 1
117. ȘCOALA GIMNAZIALĂ COROISÂNMĂRTIN 1
118. ȘCOALA GIMNAZIALĂ COZMA 1
119. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRĂIEȘTI 1
120. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRISTEȘTI* 1 1
121. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUCI 1
122. ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEAJ* 1 1
123. ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂRĂGĂU 1
124. ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE 1 1
126. ȘCOALA GIMNAZIALĂ HODAC 1 1
125. ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBANEȘTI 1 1
127. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ICLANDU MARE 1
128. ȘCOALA GIMNAZIALĂ IDECIU DE JOS 1
129. ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT* 1 1
130. ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA 1
131. ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA BRADULUI 1
132. ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂGHERANI 1
133. ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRCULENI 1
134. ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHEŞU DE CÂMPIE 1
135. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NADEȘ 1 1
136. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEAUA 1
137. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRĂCIUNEȘTI* 1 1
138. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUDUȘ* 1 1
140. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 TÂRNĂVENI 1 1
141. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 APALINA REGHIN 1
142. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 TÎRGU MUREȘ* 1 1
139. ȘCOALA GIMNAZIALĂ OGRA* 1 1
143. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAPIU ILARIAN 1
144. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETELEA 1 1
145. ȘCOALA GIMNAZIALĂ POGĂCEAUA 1
146. ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂSTOLIȚA 1
147. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂRĂȚENI 1
148. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNCRAIU DE MUREŞ* 1 1
151. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNGER 1
149. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLOVĂSTRU 1
150. ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÂNCENI 1
155. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUSENI 1
156. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘĂULIA 1
157. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘEULIA DE MUREȘ 1
152. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINCAI 1
153. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂURENI 1
154. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA LARGĂ 1
158. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂRGATA 1
159. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂTAVA 1
160. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEȚCA 1
161. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIIȘOARA 1 1
162. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOIVODENI 1
163. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAGĂR 1
164. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAU DE CÂMPIE 1 1
165. ȘCOALA PROFESIONALĂ “GHEORGHE ȘINCAI” RÂCIU 1 1
166. ȘCOALA PROFESIONALĂ BAND* 1 1

NOTĂ: * Respectarea prevederilor art. 3, alin. (5)-(7) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, modificată și completată prin Ordinul ministrului educației nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN

Post-ul CONCURS pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș apare prima dată în Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.

Sursa: zi-de-zi.ro – vezi articolul

Alte articole