Ce trebuie știut pentru a putea beneficia de ajutorul de încălzire?

Din 20 octombrie, gălățenii vor putea solicita ajutorul de încălzire în varianta sa actualizată.

Ce documente trebuie completate…

În primul rând, este necesară completarea unui formular. Acesta are 14 pagini si conține detalii extrem de minuțioase cu privire la beneficiarii ajutorului de încălzire.

Formularul include o declarație pe propria răspundere, date despre beneficiari si familia acestora, sursa veniturilor si anumite proprietăți deținute.

 Nu trebuie sa îl aveți. Acesta va fi furnizat de Primărie. Îl puteți, însă, consulta pentru a fi pregătiți în momentul completării. Apoi, pentru cererile depuse în perioada 20 octombrie 2021 – 20 noiembrie 2021, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2021, conform prevederilor art.17 din Legea nr.226/2021.

În al treilea rând, lista actelor necesare pentru ajutorul de încălzire poate fi din ce în ce mai mare în funcție de componența familiei și nevoile acesteia.

 La stabilirea ajutorului de încălzire pentru iarna 2021 – 2022  nu se iau în calcul următoarele venituri:

•             alocația pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

•             alocația de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

•             bugetul personal complementar lunar și prestațiile sociale prevăzute la art. 58  din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

•             bursele școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 și art. 85 din Legea educației naționale nr. 1/2011

•             stimulentul educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, sub forma de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate

•             sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”

•             veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional

•             sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

 Acte necesare ajutor incalzire 2021

Sunt  solicitate următoarele acte doveditoare care atesta componența familiei, veniturile realizate, locuința și bunurile deținute:

1. Componența familiei se dovedește cu următoarele acte:

•             actele de identitate ale solicitantului si membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.)

•             certificatele de naștere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;

•             certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorț;

•             adeverința eliberata de către asociația de proprietari/locatari în care se menționează numărul membrilor de familie, numele si prenumele acestora și codul client.

•             hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului;

•             actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.

•             alte documente solicitate, după caz:

2. Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

•             adeverința de salariat, din care să reiasă venitul net si valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizații de hrană, etc;

•             talon de șomaj;

•             talon de alocație de stat;

•             talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;

•             talon de indemnizație, pentru toate categoriile de indemnizații;

•             adeverință eliberată de Casa de Pensii din care sa reiasă dacă figurează cu dosar ( pentru persoanele care nu obțin venituri și au vârsta de cel puțin 40 ani);

•             certificat de încadrare în grad de handicap;

•             adeverință de venit eliberata de Administrația Finanțelor Publice pentru anii 2019-2020 pentru toți membrii adulți, indiferent de venitul obținut sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul și membrii de familie sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (în funcție de veniturile obținute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deține un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei)

3. Locuința se dovedește cu următoarele acte:

•             contractul de vânzare – cumpărare deținut de titular;

•             contractul de vânzare-cumpărare cu clauza de întreținere sau cu clauza de habitație;

•             actul de succesiune deținut de titular;

•             contractul de închiriere deținut de titular;

•             contractul de comodat deținut de titular;

•             împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

4. Furnizorul de gaze sau de energie electrica se dovedește cu factura emisă la zi de către furnizor.

Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranșării locuinței de la energie termică, în baza unui document oficial.

Sursa: ExpressDeDunare.ro – vezi articolul

Alte articole