Anunţ privind CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SC ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCŢII SIDERURGICE HUNEDOARA – ICSH SA în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Subscrisa, ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L., cu sediul în Timişoara, Str. Albinelor nr. 70 A-B, jud. Timiş, RFO II 0235/31.12.2006, reprezentată legal prin asociaţi coordonatori Alic Bogdan şi Cârceie Marius Radu, în calitate de administrator judiciar al:
SC ICSH SA, CUI 2126260, nr. ordine in Registrul Comerțului J20/34/1991, cu sediul social în Hunedoara, str. Șoseaua Hunedoara – Sântuhalm, nr. 1A, Secția de Confecții Metalice (fostul SPI), jud. Hunedoara, conform sentinţei nr. 1040/F/2012 din data 05.07.2012 pronunţată de Tribunalul
Hunedoara, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dos. 5569/97/2012
În temeiul prevederilor:
 art. 117, coroborat cu art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 94 alin. (1) lit. a) din legea 85/2006,
 reglementarilor ASF si BVB,

Având în vedere faptul că urmează a se depune tabelul definitiv de creanțe pentru debitoare, în vederea respectării termenului de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanţe, conform dispozițiilor art. 94, al. 1, lit. a, din legea 85/2006

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCŢII SIDERURGICE HUNEDOARA – ICSH SA în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Ședința va avea loc, pentru toţi acţionarii înregistrați la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA în registrul acționarilor, la data de 01.11.2021, ce constituie dată de referință, la sediul SC ICSH SA, din Hunedoara, str. Șoseaua Hunedoara – Sântuhalm, nr. 1A, Secția de Confecții Metalice (fostul SPI), jud. Hunedoara, în data de 16.11.2021, ora 12:00, ce constituie data de referință.

Ordinea de zi a ședinței este:
1. Propunerea și aprobarea planului de reorganizare a SC Întreprinderea de Construcţii Siderurgice Hunedoara – ICSH SA – în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective.
2. Împuternicirea administratorului special, dna. Mioara Mereuță, în vederea depunerii planului de reorgnizare la Oficiul Registrului Comerțului și Tribunalul Hunedora, personal sau prin mandatar, precum și pentru aducerea la îndeplinire a planului de reroganizare propus.
3. Aprobarea datei de 07.12.2021, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A.
4. Stabilirea datei de 06.12.2021, ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, conform reglementărilor legale în materie.
5. Mandatarea administratorului special, dna. Mioara Mereuță, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru semnarea Hotărârii adoptate, efectuarea raportărilor, înregistrarea și publicarea acesteia, personal sau prin mandatar, precum și pentru ridicarea cererii de mențiuni de la Oficiul Registrului Comerțului.

În cazul în care la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, adunarea generală a acționarilor se convoacă, pentru toţi acţionarii înregistrați la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA în
registrul acționarilor, în data de 17.11.2021, ora 12:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.
Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți cu procură specială/generală.
Participarea la ședință se face pe baza actului de identitate, a certificatului de acționar şi a procurii speciale, ori a altor dovezi de proprietate asupra unor acțiuni ale S.C. ICSH S.A. – în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective.
Actionarii pot vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.
Formularele de procuri speciale se pot găsi la sediul societăţii, de luni până vineri, orele 10,00-14,00. Acestea se depun la societate în original, completate şi semnate, înainte de ședință, în termen legal, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în această adunare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.A. De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
Informațiile referitoare la ordinea de zi vor fi puse la dispozitia acționarilor, pentru a fi consultate, la sediul societății de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 -14:00, începând cu data convocării A.G.A. Acționarii interesați pot obține materiale în copie, contra cost.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa administratorului special al societății, doamna Mioara Mereuță, sau administratorului judiciar, SCP Alfa & Quantum Consuting SPRL, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00-14:00.

ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L.

Prin

       Asociat coordonator                                                                          Practician în insolvență
Alic Bogdan                                                                                          Nadina Drăgan

 

Sursa: ZHD.ro – vezi articolul

Alte articole